Kontakt z organizatorami

* Jakub Syty - jakubsyty@gmail.com
* Marcin Andrys - marcin.andrys@gmail.com